Privacy

Introductie
Deze "privacy statement" is van toepassing op de Zwanenhof en op elk van de aan de Zwanenhof verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website verzameld wordt of deze informatie beheren.

Indien u als bezoeker besluit om zich te registeren dan wel informatie achter te laten via deze Website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze “privacy statement”. Wij maken u erop attent dat deze website eventeel links kan bevatten naar andere websites, waarop geen “privacy statement” van toepassing is. Wij moedigen bezoekers aan steeds de "privacy statement" van elke nieuwe website te lezen alvorens persoonlijke informatie achter te laten op die website.

Indien u vragen mocht hebben met betrekking tot deze “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, stuur uw vragen dan naar de webmaster, waarbij u gebruik maakt van het contactformulier.

Informatieverzameling
U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoon. Normaal gesproken hebben wij geen behoefte aan gevoelige informatie over bezoekers (zoals gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, informatie over de fysieke of mentale gezondheid of de seksuele geaardheid). Wij zullen echter, indien dit noodzakelijk is, trachten de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker te verkrijgen voor de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie.

Cookies en Web Beacons
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze Website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat wij of onze service providers gebruikmaken van zogenaamde cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of Web beacons (dit zijn elektronische plaatjes die het de Website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Onze Cookies noch onze Web Beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen. U kunt op de eigenschappen van uw browser klikken voor meer informatie over Cookies en de wijze waarop u deze kunt uitschakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde omstandigheden bezoekers de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde delen van de website, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze Cookies uitschakelen.

Gebruik van informatie
Persoonlijke informatie ingegeven op de Zwanenhof website wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer u zich aanmeldt teneinde toegang te verkrijgen tot belangrijke informatie, inschrijven voor een evenement, reageren op een survey of een verzoek ter verkrijging van toekomstige communicatiemiddelen over de specifieke aandachtsgebieden van de Zwanenhof, zoals bijvoorbeeld publicaties of nieuwsbrieven. In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten gebruiken om terug te koppelen dat wij met informatie persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken of onderzoeken aan te passen op uw wensen óf uw Website beleving persoonlijker te maken. Bovendien kunnen de webmasters, indien dat noodzakelijk mocht zijn, de informatie gebruiken voor verschillende aan de Website gerelateerde taken. Wij dragen er zorg voor dat onze marketing activiteiten voldoen aan de vereisten die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld en voeren procedures die ervoor zorgen dat wij de noodzakelijke toestemming verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden die informatie bevatten over de dienstverlening de Zwanenhof. U kunt ons te allen tijde verzoeken om te stoppen met de verzending van e-mails of andere communicatie die wordt gegenereerd in reactie op uw registratie op onze website.

Openbaarmaking van informatie aan derde partijen
Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.
Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens  worden verzonden aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt aan landen of regio's zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. Indien u via deze Website informatie verschaft aan de Zwanenhof, dan verleent u toestemming voor de genoemde overdracht van persoonsgegevens. Indien dit van toepassing is, dan kan er tevens informatie worden verstrekt aan de daartoe bevoegde autoriteiten of aan derde partijen indien dit noodzakelijk mocht zijn in het kader van juridische verplichtingen of verzoeken of voor de hierboven vermelde doeleinden.

Toegang tot informatie
Bezoekers die ervoor kiezen om zich aan te melden voor onze website hebben de mogelijkheid in de toekomst om toegang te krijgen tot hun gebruikersprofiel, om dit te corrigeren en om hun gegevens te actualiseren of om zich op ieder gewenst moment af te melden. Bezoekers die problemen hebben met de toegang tot hun gebruikersprofielen of een kopie willen ontvangen van hun persoonsgegevens dienen contact op te nemen met de webmaster en gebruik te maken van het contactformulier. In alle gevallen zullen verzoeken om toegang tot informatie of de het wijzigen van informatie worden behandeld volgens het toepasselijke recht.

Informatiebeveiliging
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers via onze website verstrekte informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wijzigingen in de privacy statement
De Zwanenhof behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien de "privacy statement" wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen. Wij moedigen bezoekers aan regelmatig deze "privacy statement" opnieuw te bekijken om informatie te verkrijgen over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie beschermen. Niets in deze privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen de Zwanenhof en enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

De bescherming van de privacy van kinderen
De Zwanenhof heeft begrip voor het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in een interactieve online wereld. Deze website, waarop deze "privacy statement" van toepassing is, is niet ontworpen of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Het is niet ons beleid of doelstelling om informatie te verzamelen of te bewaren aangaande personen onder de leeftijd van 13 jaar.

Vragen van bezoekers
Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact op met de Webmaster via het contactformulier.

Het huis met haar bijzondere sfeer doet veel,

de mensen die er werken de rest.

De Zwanenhof Zenderen

Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
+31 74 265 9525